Tokarz - Frezer

Tokarz - Frezer

Firma o stabilnej pozycji na rynku specjalizująca się w zaawansowanych technologiach obróbki skrawaniem ogłasza nabór pracowników na stanowisko:

   OPIS STANOWISKA
Nazwa stanowiska Tokarz - Frezer (obrabiarki manualne)
Miejsce wykonywania pracy Olsztyn, al. Piłsudskiego 73, siedziba firmy

Podstawowe zadania na stanowisku

 • Uzbrajanie obrabiarki w niezbędne narzędzia
 • Dobór parametrów skrawania zastosowanych narzędzi
 • Właściwe zamocowanie detalu
 • Prawidłowa realizacja procesu na obrabiarce
 • Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego    obrabiarki i narzędzi
Kryteria oceny pracy
 • prawidłowa obsługa obrabiarki
 • bezbłędne czytanie rysunku technicznego
 • kontrola jakości wykonanego detalu
Zadania do zrealizowania na stanowisku w najbliższym czasie Na bieżąco prace zlecane pod indywidualne zamówienia Klientów, wg potrzeb firmy
  FORMA STOSUNKU PRACY
Rodzaj umowy Pierwsza umowa – na okres próbny, po okresie próbnym-na czas określony, lub na czas nieokreślony.
Wymiar czasu pracy 8 godzin
Zasady wynagrodzenia Wynagrodzenie godzinowe płatne 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, za które należy się wynagrodzenie.
Wynagrodzenie brutto

Zależne od umiejętności i doświadczenia kandydata, ustalane indywidualnie.

  WYMAGANE KWALIFIKACJE
Wiedza Wykształcenie techniczne, min. zawodowe
Dobra znajomość rysunku technicznego
Doświadczenie TAK, zawodowe na w/w stanowiskach
Umiejętności Umiejętność pracy na obrabiarkach
Umiejętność posługiwania się przyrządami mierniczymi
Cechy osobowościowe Zaangażowany w wykonywaną pracę
Sumienny; dokładny; odpowiedzialny
Inne wymagania Mile widziana dyspozycyjność
  Korzyści z podjęcia pracy na stanowisku
Wynagrodzenie Atrakcyjne; rosnące w miarę zwiększania się stażu w firmie
Szkolenia TAK
Czas pracy 8 godzin, z możliwością nadgodzin; 1 zmiana (godz. 7-15)
Oferujemy

-  bezpieczne warunki pracy,

- stabilne warunki zatrudnienia,

- dostęp do najnowszych technologii

- bezpłatna opieka lekarska w trakcie zatrudnienia

- szeroki pakiet socjalny

- dla zorganizowanej kilkuosobowej grupy spoza Olsztyna – możliwy transport samochodem służbowym

Jesteśmy nastawieni na stalą i wieloletnią współpracę, zapraszamy do kontaktu!

Aplikacje prosimy:

- składać osobiście w siedzibie Spółki  (Dział Kadr, I piętro, )

- przesłać za pomocą przycisku "aplikuj na stanowisko"

- przesłać na adres firmy: promet-stal@promet-stal.pl

Prosimy o zamieszczenie w wiadomości do kontaktu klauzuli zgody: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Administratora danych osobowych w procesie rekrutacji obecnie i w przyszłości.

Zostałem zapoznany z poniższą klauzulą informacyjną,  w tym informacjami na temat przysługujących mi praw, celu oraz okresie przetwarzania moich danych oraz z danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych.

 

imię i nazwisko ………………….…………………………………

Część informacyjna

Stosownie do przepisów RODO  * informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych,   jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe PROMET-STAL Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, KRS: 0000163276, REGON: 510709028, NIP: 7392935656, tel.: 89 533 68 22, email: promet-stal@promet-stal.pl

 1. Kategorie danych, uzyskanych w procesie rekrutacji, , które będziemy przetwarzać to: imię  i nazwisko, dane kontaktowe      ( np. e-mail, nr tel., czy adres do korespondencji), ponadto data urodzenia, wykształcenie,  doświadczenie zawodowe,                     w   przypadku skierowania na lekarskie badania wstępne również miejsce zamieszkania oraz nr PESEL  lub   inne dane, które uznałeś za stosowne nam podać w związku z rekrutacją i za Twoją zgodą, przydatne na stanowisku, o które ubiegasz się.Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, oraz  nasz prawnie uzasadniony interes, tj. niezbędność tego przetwarzania   w procesie rekrutacji w zakresie oceny zdolności i umiejętności pożądanych na określone stanowisko pracy, nawiązania stosunku pracy, wystawienia skierowania na wstępne  badania lekarskie, wysyłania wiadomości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjna, kontaktu tel. w procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ciebie na przechowywanie cv - obecnie jak  i w przyszłości.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Masz prawo do:
 1. CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 3 lat na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Odbiorcą Twoich danych jest Administrator danych osobowych, Twoje dane mogą być udostępnione organom upoważnionym na mocy prawa, medycynie pracy, firmie świadczonej usługi IT, BHP, czy pomoc prawną. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

Marta Łopińska

tel. +48 89 533 68 22

email: marta.lopinska@promet-stal.pl

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

aplikuj na stanowisko