Tokarz - Frezer

Tokarz - Frezer

Firma o stabilnej pozycji na rynku specjalizująca się w zaawansowanych technologiach obróbki skrawaniem ogłasza nabór pracowników na stanowisko:

   OPIS STANOWISKA
Nazwa stanowiska Tokarz - Frezer (obrabiarki manualne)
Miejsce wykonywania pracy Olsztyn, al. Piłsudskiego 73, siedziba firmy

Podstawowe zadania na stanowisku

 • Uzbrajanie obrabiarki w niezbędne narzędzia
 • Dobór parametrów skrawania zastosowanych narzędzi
 • Właściwe zamocowanie detalu
 • Prawidłowa realizacja procesu na obrabiarce
 • Dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego    obrabiarki i narzędzi
Kryteria oceny pracy
 • prawidłowa obsługa obrabiarki
 • bezbłędne czytanie rysunku technicznego
 • kontrola jakości wykonanego detalu
Zadania do zrealizowania na stanowisku w najbliższym czasie Na bieżąco prace zlecane pod indywidualne zamówienia Klientów, wg potrzeb firmy
  FORMA STOSUNKU PRACY
Rodzaj umowy Pierwsza umowa – na okres próbny, po okresie próbnym-na czas określony, lub na czas nieokreślony.
Wymiar czasu pracy 8 godzin
Zasady wynagrodzenia Wynagrodzenie godzinowe płatne 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, za które należy się wynagrodzenie.
Wynagrodzenie brutto

Zależne od umiejętności i doświadczenia kandydata, ustalane indywidualnie.

  WYMAGANE KWALIFIKACJE
Wiedza Wykształcenie techniczne, min. zawodowe
Dobra znajomość rysunku technicznego
Doświadczenie TAK, zawodowe na w/w stanowiskach
Umiejętności Umiejętność pracy na obrabiarkach
Umiejętność posługiwania się przyrządami mierniczymi
Cechy osobowościowe Zaangażowany w wykonywaną pracę
Sumienny; dokładny; odpowiedzialny
Inne wymagania Mile widziana dyspozycyjność
  Korzyści z podjęcia pracy na stanowisku
Wynagrodzenie Atrakcyjne; rosnące w miarę zwiększania się stażu w firmie
Szkolenia TAK
Czas pracy 8 godzin, z możliwością nadgodzin; 1 zmiana (godz. 7-15)
Oferujemy

-  bezpieczne warunki pracy,

- stabilne warunki zatrudnienia,

- dostęp do najnowszych technologii

- bezpłatna opieka lekarska w trakcie zatrudnienia

- szeroki pakiet socjalny

- dla zorganizowanej kilkuosobowej grupy spoza Olsztyna – możliwy transport samochodem służbowym

Jesteśmy nastawieni na stalą i wieloletnią współpracę, zapraszamy do kontaktu!

Aplikacje prosimy:

- składać osobiście w siedzibie Spółki  (Dział Kadr, I piętro, )

- przesłać za pomocą przycisku "aplikuj na stanowisko"

- przesłać na adres firmy: promet-stal@promet-stal.pl

Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz o zamieszczenie w wiadomości do kontaktu/CV poniższego oświadczenia -  bez niego nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą:

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych dobrowolnych do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w kwestionariuszu osobowym jak i w pozostałych dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „PROMET-STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie 10-449 Al. Piłsudskiego 73, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego jak też dla celów ewentualnego zatrudnienia.

Zostałem zapoznany z  klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy,  w tym informacjami na temat przysługujących mi praw, celu oraz okresie przetwarzania moich danych.

.......................................................    Data i podpis kandydata do pracy

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych dobrowolnych do rekrutacji bieżącej i przyszłych (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w kwestionariuszu osobowym jak i w pozostałych dokumentach aplikacyjnych, przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „PROMET-STAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie 10-449 Al. Piłsudskiego 73, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jak też dla celów ewentualnego zatrudnienia.

.......................................................    Data i podpis kandydata do pracy

Informacja dla kandydata na pracownika w przedmiocie ochrony danych osobowych.

 

Stosownie do przepisów RODO  * informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych  jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „PROMET-STAL” Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, KRS: 0000163276, REGON: 510709028,

NIP: 7392935656, tel.: 89 533 68 22, email: promet-stal@promet-stal.pl

 1. Kategorie danych, uzyskanych bezpośrednio od Ciebie, które będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji to                     w szczególności: imię i nazwisko, dane kontaktowe ( np. e-mail, nr tel.), data urodzenia, imiona rodziców, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) lub   inne dane, które uznałeś za stosowne podać nam w związku  z poszukiwaniem pracy. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa oraz  nasz prawnie uzasadniony interes, tj. niezbędność tego przetwarzania  w procesie rekrutacji w zakresie oceny zdolności i umiejętności pożądanych na określone stanowisko pracy, nawiązania stosunku pracy, wysyłania wiadomości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, kontaktu tel. w obecnym procesie rekrutacyjnym albo w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych (pod warunkiem wyrażenia zgody).
 3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania jest wykluczenie z udziału w procesie  rekrutacji. Podanie danych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Masz prawo do:

 

 1. CV, kwestionariusze osobowe oraz inne dokumenty aplikacyjne są przechowywane:

Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 1. Odbiorcą Twoich danych jest Administrator danych osobowych, Twoje dane mogą być udostępnione organom upoważnionym na mocy prawa, firmie świadczącej usługi IT czy pomoc prawną. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich.

8.           W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami

              pod wskazane w pkt 1 dane teleadresowe.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

aplikuj na stanowisko