Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie przyjętych przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „PROMET-STAL” Sp. z o.o. , al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, NIP: 7392935656,  zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników strony www.promet-stal.pl

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających naszą stronę korzystających z  ofert pracy/ usług/przetargów -  za jej pośrednictwem.

Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO), a mianowicie:

Dane osobowe

Dane osobowe - zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

I. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony www.promet-stal.pl/praca, kandydatów do pracy,  jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe PROMET-STAL Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, KRS: 0000163276, REGON: 510709028, NIP: 7392935656, tel.: 89 533 68 22, email:

 1. Kategorie danych, uzyskanych w procesie rekrutacji, , które będziemy przetwarzać to: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe ( np. e-mail, nr tel., czy adres do korespondencji), ponadto wykształcenie, doświadczenie zawodowe,  w przypadku skierowania na lekarskie badania wstępne również miejsce zamieszkania oraz nr PESEL  lub   inne dane, które uznałeś za stosowne nam podać w związku z rekrutacją i za Twoją zgodą. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa, oraz  nasz prawnie uzasadniony interes, tj. niezbędność tego przetwarzania   w procesie rekrutacji w zakresie oceny zdolności i umiejętności pożądanych na określone stanowisko pracy, nawiązania stosunku pracy, wystawienia skierowania na wstępne  badania lekarskie, wysyłania wiadomości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjna, kontaktu tel. w procesach rekrutacyjnych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Ciebie na przechowywanie cv - obecnie jak  i w przyszłości.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Masz prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, do bycia zapomnianym
 •  ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do  przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania; w przypadku wyrażenia zgody prawo wycofania zgody                         w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 3 lat na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Odbiorcą Twoich danych jest Administrator danych osobowych, Twoje dane mogą być udostępnione organom upoważnionym na mocy prawa, medycynie pracy, firmie świadczonej usługi IT, BHP, czy pomoc prawną. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

Marta Łopińska

tel. +48 89 533 68 22

email:

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony www.promet-stal.pl/kontakt, osób zainteresowanych współpracą handlową, jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe PROMET-STAL Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, KRS: 0000163276, REGON: 510709028, NIP: 7392935656, tel.: 89 533 68 22, email:

 1. Kategorie danych, uzyskanych bezpośrednio od Ciebie, które będziemy przetwarzać to: imię i nazwisko, e-mail, lub inne dane kontaktowe np. nr tel., adres wysyłki, ew. NIP, funkcja, miejsce zatrudnienia lub   inne dane, które uznałeś za stosowne nam podać w związku ze współpracą. Twoje dane nie podlegają profilowaniu.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb obsługi zapytania ofertowego oraz ew. realizacji zamówienia - złożonego za pomocą strony internetowej promet-stal.pl - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 4. Masz prawo do:
 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, do bycia zapomnianym
 •  ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do  przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Dane osobowe naszych Klientów/Kontrahentów przechowywane są przez okres 30 lat lub do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie, a także w przypadku realizacji zamówienia -  w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych,   w tym ustaw o podatku dochodowym  oraz ustawy o podatku od towarów i usług,  przy czym okres przetwarzania Twoich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ew. roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Odbiorcą Twoich danych jest Administrator danych osobowych, Twoje dane mogą być udostępnione organom upoważnionym na mocy prawa, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usług związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, np.  dostawcom usług IT, przewoźnikom świadczącym usługi transportowe, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, podmiotom nabywającym wierzytelności, komornikom, bankom, obsłudze prawnej. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

Marta Łopińska

tel. +48 89 533 68 22

email:

  *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Administratorem danych osobowych  osób odwiedzających naszą firmę, jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe PROMET-STAL Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, KRS: 0000163276, REGON: 510709028, NIP: 7392935656, tel.: 89 533 68 22, email:

 1. Dane osobowe (imię i nazwisko oraz wizerunek zarejestrowany za pomocą systemu telewizji przemysłowej) będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane – tj. zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego oraz uniemożliwienia osobom nieupoważnionym wstępu do obiektów administratora danych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 1.  Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, oraz zgłoszenia sprzeciwu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do dnia zgłoszenia sprzeciwu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, podający dane ma prawo jej wycofania w każdym czasie u Inspektora Ochrony Danych   w godzinach jego pracy w siedzibie Administratora, lub pisząc e-mail na adres: .
 1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem wstępu do obiektu.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO do Państwa dyspozycji pozostaje inspektor ochrony danych:

Marta Łopińska

tel. +48 89 533 68 22

email:

 

Zabezpieczenia

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO upoważnieni pracownicyAdministratora.

b) Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO,  zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umówpowierzenia.

c) Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać  z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Polityka Cookies

Strona www.promet-stal.pl wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

1. Strona korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).

2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie i blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

3.  Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Strony www zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony internetowej.

Zadzwoń do nas +48 89 533 68 22
contact-phone
contact-question
contact-email