Polityka Prywatności

Polityka Prywatności  

Niniejsza polityka prywatności zawiera określenie przyjętych przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „PROMET-STAL” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, NIP: 7392935656,  zasad przetwarzania danych osobowych.

Dokument Polityka Prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających naszą stronę -  korzystających z  ofert pracy/ usług/przetargów -  za jej pośrednictwem, jak też osób odwiedzających nas osobiście w siedzibie firmy.

Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z: 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Dane osobowe - zgodnie z dyspozycją art.4 pkt.l) RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość

 

Administratorem Państwa danych osobowych   jest: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe PROMET-STAL Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 73,  10-449 Olsztyn, KRS: 0000163276, REGON: 510709028, NIP: 7392935656, tel.: 89 533 68 22, email: . 

1.      Kategorie danych, uzyskanych bezpośrednio od Państwa , które będziemy przetwarzać to: imię  i nazwisko, adres e-mail, lub inne dane kontaktowe np. nr tel., adres wysyłki, ew. numer NIP, funkcja, miejsce zatrudnienia lub   inne dane, które Państwo uznali za stosowne nam podać w związku ze współpracą. Państwa dane nie podlegają profilowaniu.

2.       Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb prowadzenia korespondencji, obsługi zapytania ofertowego oraz ew. realizacji zamówienia, Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed ew. roszczeniami mogącymi wyniknąć ze współpracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także w związku z czynnościami dotyczącymi marketingu bezpośredniego, zgodnie   z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3.       Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.  

4.       Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, do bycia zapomnianym,
 • ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do  przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, wycofania zgody w każdym czasie,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.       Państwa dane osobowe  przechowywane są do czasu realizacji celu przetwarzania w zakresie współpracy handlowej, a w przypadku realizacji zamówienia -  w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych,   w tym ustaw o podatku dochodowym  oraz ustawy o podatku od towarów i usług,  a także do upływu okresu przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ew. roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W przypadku prowadzonego przez nas marketingu bezpośredniego Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania ich użyteczności dla wskazanego wyżej celu albo do momentu wniesienia sprzeciwu. Pani/Pana dane mogą być udostępnione organom upoważnionym na mocy prawa, oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa, np.  dostawcom usług IT, przewoźnikom świadczącym usługi transportowe, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, podmiotom nabywającym wierzytelności, komornikom, bankom, obsłudze prawnej. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.

  6.        W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana  danych osobowych można kontaktować się

        z nami pod wskazane w pkt 1 dane teleadresowe.

                

 

Informacja dla kandydata na pracownika w przedmiocie ochrony danych osobowych.

 

 

Stosownie do przepisów RODO  * informujemy:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych  jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe „PROMET-STAL” Sp. z o.o.

Al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, KRS: 0000163276, REGON: 510709028,

NIP: 7392935656, tel.: 89 533 68 22, email:

 1. Kategorie danych, uzyskanych bezpośrednio od Ciebie, które będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji to: imię(imiona) i nazwisko, dane kontaktowe ( np. e-mail, nr tel., adres zamieszkania/korespondencji), data urodzenia, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są przepisy prawa oraz  nasz prawnie uzasadniony interes, tj. niezbędność tego przetwarzania  w procesie rekrutacji w zakresie oceny zdolności                                i umiejętności pożądanych na określone stanowisko pracy, nawiązania stosunku pracy, wysyłania wiadomości na dane kontaktowe podane przez Ciebie w obecnym procesie rekrutacyjnym albo                       w obecnym i przyszłych procesach rekrutacyjnych (pod warunkiem wyrażenia zgody).
 4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy jest obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania jest wykluczenie z udziału w procesie  rekrutacji.
 1. CV, kwestionariusze osobowe oraz inne dokumenty aplikacyjne są przechowywane:
 • w przypadku gdy nie zostaniesz wybrany oraz nie wyraziłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres do 60 dni po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • w przypadku gdy nie zostaniesz wybrany, ale wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - przez okres do 1 roku po zakończeniu procesu rekrutacji,
 • do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.

Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 1. Twoje dane mogą być udostępnione organom upoważnionym na mocy prawa, firmie świadczącej usługi IT czy pomoc prawną. Administrator Danych nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich.

8.           W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami

              pod wskazane w pkt 1 dane teleadresowe.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- art. 6 ust. 1 lit. c.

       

 

Informacja dla osób odwiedzających naszą firmę:

Stosownie do przepisów RODO  * informujemy:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe PROMET-STAL Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 73, 10-449 Olsztyn, KRS: 0000163276, REGON: 510709028, NIP: 7392935656, tel.: 89 533 68 22, email: . 

 1. Dane osobowe (imię i nazwisko zarejestrowane w postaci wpisu do książki wejść - w przypadku wejścia na teren zakładu wymagający obecności osoby z nadzoru) oraz wizerunek (zarejestrowany za pomocą systemu telewizji przemysłowej) będą przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane – tj. zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego oraz uniemożliwienia osobom nieupoważnionym wstępu do obiektów administratora danych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 4.  Podającemu dane przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, oraz zgłoszenia sprzeciwu. Dane osobowe - imię i nazwisko - będą przechowywane przez okres 1 roku, wizerunek – przechowywane będą maksymalnie do 3 miesięcy,  lub do dnia zgłoszenia sprzeciwu. W zakresie,                    w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, podający dane ma prawo jej wycofania w każdym czasie. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo złożenia skargi do o Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem wstępu do obiektu. W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod wskazane wyżej dane teleadresowe firmy.

Zabezpieczenia

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z 29 RODO upoważnieni pracownicy Administratora.
 2. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją 28 RODO,  zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia
 3. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom  zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych z zastosowaniem certyfikatów SSL. Narzędzie to zapewnia ochronę serwisu www.promet-stal.pl oraz gwarantuje zachowanie poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.
 4. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać  z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Polityka Cookies

Strona www.promet-stal.pl wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

1. Strona korzysta z plików cookies "sesyjnych" (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamknięcia przeglądarki) oraz stałych (zapisywane na komputerze na określony okres czasu).

2. Użytkownicy stron mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie  i blokowanie plików Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej.

3. Wyłączenie plików cookies najczęściej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niektórych funkcjonalności strony.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Strony www zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony internetowej.

 

 

 

 

 

Zadzwoń do nas +48 89 533 68 22
contact-phone
contact-question
contact-email